Phân loại phân bón tại Việt Nam

Phân bón muốn sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam hầu hết đều phải được cấp Quyết định công nhận lưu hành bởi cơ quan có thẩm quyền, trừ một số trường hợp đặc biệt. Việc phân loại phân bón được xem là khâu hết sức quan trọng để tổ chức đứng tên đăng ký lưu hành phân bón có thể xác định được thủ tục đăng ký phù hợp, đồng thời là cơ sở để cơ quan quản lý có thể xác định và quyết định phân bón có phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật đã được ban hành hay không.

Hiện nay, theo Luật Trồng trọt năm 2018 và Nghị định 84/2019/NĐ-CP về quản lý phân bón, phân bón được phân loại thành các nhóm như sau:

  • Nhóm phân bón hóa học (còn gọi là phân bón vô cơ) gồm các loại phân bón được sản xuất từ nguyên liệu chính là các chất vô cơ hoặc hữu cơ tổng hợp, được xử lý qua quá trình hóa học hoặc chế biến khoáng sản và tùy theo thành phần, hàm lượng hoặc chức năng của chỉ tiêu chất lượng chính đối với cây trồng hoặc liên kết hóa học của các nguyên tố dinh dưỡng trong phân bón được phân loại chi tiết trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
  • Nhóm phân bón hữu cơ gồm các loại phân bón được sản xuất từ nguyên liệu chính là các chất hữu cơ tự nhiên (không bao gồm các chất hữu cơ tổng hợp), được xử lý thông qua quá trình vật lý (làm khô, nghiền, sàng, phối trộn, làm ẩm) hoặc sinh học (ủ, lên men, chiết) và tùy theo thành phần, chức năng của các chỉ tiêu chất lượng chính hoặc quá trình sản xuất được phân loại chi tiết trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
  • Nhóm phân bón sinh học gồm các loại phân bón được sản xuất thông qua quá trình sinh học hoặc có nguồn gốc tự nhiên, trong thành phần có chứa một hoặc nhiều chất sinh học như axít humic, axít fulvic, axít amin, vitamin hoặc các chất sinh học khác và tùy theo thành phần hoặc chức năng của chỉ tiêu chất lượng chính trong phân bón được phân loại chi tiết trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
  • Phân bón rễ là loại phân bón thuộc một trong các nhóm phân bón quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này sử dụng để cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng thông qua bộ rễ hoặc có tác dụng cải tạo đất.
  • Phân bón lá là loại phân bón thuộc một trong các nhóm phân bón quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này sử dụng để cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng thông qua thân, lá.

Tương ứngvới mỗi nhóm phân bón sẽ có từng loại phân bón, và từng loại phân bón sẽ có quy định riêng về chỉ tiêu chất lượng chính và chỉ tiêu chất lượng bổ sung cần phải đáp ứng.

Việc xác định và phân loại phân bón là rất quan trọng để xác định các chỉ tiêu chất lượng đăng ký cũng như là cơ sở để cơ quan nhà nước thẩm định xem loại phân bón đó có phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam ban hành, để từ đó quyết định có cấp phép cho việc nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam hay không.